Myśleć w sposób biblijny

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Mądre rady na trudne czasy

Myśleć w sposób biblijny

2 Księga Kronik, rozdział 34

 Istota sprawy

Co to znaczy "myśleć po Bożemu"? Jak kształtować swój sposób myślenia w oparciu o Boże wartości?

Biografia starotestamentowego króla Jozjasza ukazuje wzorzec postawy ukształtowanej przez Słowo Boże. Ów nietuzinkowy władca zapałał gorliwością dla Boga w bardzo młodym wieku. Za jego rządów odnaleziono zaginiony zwój Bożego Prawa. Jozjasz postanowił podporządkować wszystko temu, co w nim wyczytał.

Pomimo braku dobrych wzorców w swojej rodzinie, na przekór obojętności otoczenia, postanowił służyć Bogu z całego serca.

Jeśli jemu, pomimo tylu przeciwności, się to udało, o ileż bardziej nam - którzy żyjemy w erze Nowego Przymierza i którzy posiadamy łatwy dostęp do Biblii.

 

Cytat wart zapamiętania

Każdy, kto traktuje Boga poważnie, uznaje Jego Słowo jako wyznacznik priorytetów oraz decyzji, które podejmuje.

- Charles R. Swindoll -

 

 Odkrywanie drogi

Jak czytać historię biblijną?

Narracja historyczna w Biblii dotyczy trzech szerokich tematów:

Historia Bożego działania w świecie

Historia ludzkości

Historia ludu wybranego (Izrael i Kościół)

Każda interpretacja Pisma Świętego musi uwzględniać jeden lub więcej z tych tematów.

Niezależnie od fragmentu, który studiujemy, musimy zadać sobie pytania dotyczące całości danej księgi. Każda księga w Biblii została napisana przez konkretnego autora kierującego swoje przesłanie do określonej grupy odbiorców w konkretnym kontekście historycznym. Dlatego zawsze potrzebujemy przyjrzeć się jej całościowo. Tylko wtedy będziemy mogli odnaleźć w historii biblijnej ponadczasowe prawdy i zasady do zastosowania.

Dwa główne źródła pozwalające odtworzyć historię biblijną to Pismo Święte (źródło pierwotne) oraz odniesienia pozabiblijne (źródła wtórne). Do tych drugich zaliczamy na przykład historię starożytnego Izraela, Egiptu czy Babilonu. Pomocne narzędzia w procesie interpretacji historii biblijnej to: słownik biblijny, atlas biblijny, encyklopedia biblijna, komentarze.

Korzystając z powyższych narzędzi, zagłębimy się w tło historyczne 34 rozdziału 2 Księgi Kronik.

Kto napisał Księgi Kronik (pierwotne hebrajskie manuskrypty nie dzieliły ich na pierwszą i drugą)?

 

  • Choć nie znamy tożsamości autora, bibliści zgadzają się, że napisała je jedna i ta sama osoba (jednolitość stylu)
  • Niektórzy uczeni stawiają hipotezę, że mogły zostać napisane przez kapłana Ezdrasza

 

Do kogo pierwotnie skierowana była ta księga?

 

  • Ze względu na liczne wzmianki na temat linii genealogicznej Dawida, najprawdopodobniej odbiorcą byli mieszkańcy Judy.

 

Kiedy napisano Księgi Kronik?

 

  • Bibliści szacują, że powstała przed 400 r. przed Chr.

 

Dlaczego przesłanie Ksiąg Kronik jest tak istotne?

 

  • Opisując dzieje Izraela, autor pokazuje, że Bóg błogosławi swemu ludowi, gdy ten dochowuje Mu wierności i tylko Jemu oddaje cześć.

 

Ochronne filtry

W Liście do Rzymian 12,2 czytamy: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

Żyjemy w kulturze, której wzorce w przeważającej mierze ukształtowała filozofia przeciwna Bogu i Jego wartościom. Nasze problemy nie różnią się tak bardzo od tych, z którymi mierzył się król Jozjasz. My także mamy bożków walczących o naszą uwagę: pieniądze, seks, władzę, rozrywkę i wiele innych. Tak naprawdę, każdy z nas korzysta z przywilejów wielokrotnie przekraczających możliwości ówczesnych królów starożytnego Izraela. Dostęp do informacji, szybkość komunikacji, bogactwo rozwiązań technologicznych... Jesteśmy (podobnie jak izraelscy królowie) "zarządcami" ogromnych błogosławieństw. Możemy korzystać z nich w mądry sposób lub ich nadużywać. Otaczający nas świat nazywa te nadużycia "dążeniem do szczęścia". Jednak Słowo Boże widzi to inaczej: Jest droga, co komuś zdaje się słuszną, lecz w końcu prowadzi do zguby. (Księga Przysłów 14,12)

Aby myśleć w sposób biblijny potrzebujemy "filtrów" chroniących nas przed toksycznym przesłaniem współczesnej kultury. Jozjasz korzystał z dwóch takich filtrów:

 

Filtr nr 1: wpływ pobożnego rodzica

Jozjasz zaczął "szukać Boga swego przodka Dawida" (2 Krn 34,3), gdy miał 16 lat. Zwój Prawa został odnaleziony, gdy miał 26 lat. Skąd więc do tego czasu czerpał wiedzę o Bogu?

Przeczytaj: 2 Księga Królewska 22,1. Kto był matką Jozjasza?

 

Przeczytaj: Księga Powtórzonego Prawa 6,7. Jakie zadania Bóg daje rodzicom?

 

Przeczytaj: 2 Księga Kronik 17,7-9. Co zrobił król Jehoszafat, aby pouczyć lud?

 

Dlaczego Jozjasz dokonał takich a nie innych wyborów? Ogromną rolę odegrała jego matka, Jedida, zaszczepiając w nim pragnienie podążania za Bogiem. Uczyła swojego syna, jak szukać Bożych dróg i rozwiązań. (Nie inaczej było w przypadku Tymoteusza, wychowanego przez pobożną matkę, Eunikę.) Jedida oparła się bałwochwalstwu, prawdziwej pladze w ówczesnym Izraelu. Jej oddanie Bogu stanowiło ochronny filtr dla jej młodego syna, który nie był jeszcze w stanie samodzielnie czcić Boga.

W jaki sposób historia Jedidy może być zachętą dla współczesnych matek?

 

Rola matki Jozjasza wykracza poza jeden jedyny werset, w którym została wspomniana. Sposób, w jaki wychowywała swego syna, miał wpływ na cały naród.

 

Filtr nr 2: studiowanie i stosowanie Słowa Bożego

Pismo Święte stanowiło najważniejszy filtr w życiu Jozjasza. Król był gotów postępować tak, jak nakazywał Pan w swoim Prawie.

Przyjrzyjmy się temu bliżej, korelując 34 rozdział 2 Księgi Kronik z innymi fragmentami Biblii.

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. (List Jakuba 1,22-25)

Jaką metaforę odnoszącą się do czytania Biblii zawiera ten fragment?

 

Jaka obietnica zawarta jest w tym fragmencie?

 

Przeczytaj teraz 2 Krn 34,19. Jak zareagował Jozjasz, gdy "przejrzał się w lustrze" Bożego Słowa?

 

Dlaczego Jozjasz był tak wstrząśnięty? Co mógł wyczytać w zwoju Prawa na temat swojej roli jako króla?

Przeczytaj Księgę Powtórzonego Prawa 17,14-20. Jakie wymagania wobec króla zawiera ten fragment?

 

Przeczytaj uważnie 2 Krn 34,29-32. Jakie działania podjął Jozjasz po usłyszeniu Bożych nakazów?

 

 Rozpoczynając podróż

Do przemyślenia

Jak "myśleć w sposób biblijny" w dzisiejszym świecie?

  • Bądź świadomy potrzeby przemiany twojego umysłu przez Słowo Boże.
  • Zidentyfikuj, co odciąga cię od podążania za Bogiem.
  • Czytaj Pismo Święte uważnie, nie śpiesząc się.
  • Pielęgnuj serce czułe na Boży głos.
  • Podejmij konkretne kroki prowadzące do zmiany.

 

Co z historii zapisanej w 34 rozdziale 2 Księgi Kronik zabierasz do swojego życia? Które Boże zasady / wartości potrzebujesz teraz zaszczepić w swoim życiu? Poświęć chwilę, by je zapisać.

 

Modlitwa

Ojcze, pomóż mi myśleć tak, jak Apostoł Paweł opisał to w Liście do Filipian 4,8: "Rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie." Przemieniaj moje myślenie i moje postępowanie. Amen.

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide