Jak zachować entuzjazm

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Mądre rady na trudne czasy

Jak zachować entuzjazm

Księga Jozuego 1,1-9

 Istota sprawy

Dobra rada we właściwym czasie... Bezcenne!

Gdy wiszą nad nami czarne chmury, nic nie zastąpi rozsądnej, realistycznej opinii, która wyciszy nerwy i podpowie rozwiązanie. Mądry doradca pomoże uchwycić właściwą perspektywę i skieruje nas w stronę Bożej prawdy.

Jozue potrzebował mądrej rady, gdy Bóg - tuż przed wkroczeniem do Ziemi Obiecanej - uczynił go przywódcą narodu wybranego. Mojżesz, jego mentor i przyjaciel, umarł. Brakowało mu wsparcia ze strony tego doświadczonego lidera. Musiał teraz nieść ciężar przywództwa samotnie.

Wrogowie stali w pełnej gotowości, a słabości Izraelitów nie dało się zamieść pod dywan. Obawa, że powtórzą stare błędy, bez wątpienia zatruwała umysł Jozuego.

Potrzebował rady bardziej niż kiedykolwiek.

Podobnie jest z nami. Ten sam nieprzyjaciel, który mącił niegdyś w szeregach Izraelitów, chce zasiewać niepokój także w nas. Skorzystajmy z mądrej rady, którą Bóg udzielił Jozuemu, by w chwili próby oprzeć się atakom złego.

 

Cytat wart zapamiętania

Regularne uczestnictwo w aktywnościach chrześcijańskich może niekiedy prowadzić do duchowej apatii. Czynienie dobra może stać się nużące. Łatwo wtedy stracić entuzjazm dla spraw duchowych.

- Charles R. Swindoll -

 

 Odkrywanie drogi

Podróż Izraelitów przez pustynię to swego rodzaju szachownica dobrych i złych doświadczeń. Apostoł Paweł w 10 rozdziale Listu do Koryntian, wersety od 1 do 12, przywołał te doświadczenia, by zilustrować ważną duchową prawdę. Jego rozważania stanowią doskonałe tło dla wydarzeń opisanych w Starym Testamencie. Aby lepiej zrozumieć myśl Pawła, poświęćmy chwilę na przestudiowanie mapy wędrówki Izraelitów.

 

Wskazówka

Mapy biblijne przedstawiają tereny, po których poruszali się bohaterowie Pisma Świętego. Dzięki nim możemy "z lotu ptaka" analizować trasy ich wędrówek. Studiowanie geografii biblijnej pomaga wkroczyć w ich świat i lepiej zrozumieć wyzwania, z którymi się mierzyli.

Dołącz atlas biblijny do narzędzi pomagających w studiowaniu Słowa Bożego. Dobry atlas będzie zawierał wiele szczegółowych map, a także sporą dawkę informacji historycznych.

Jeżeli nie posiadasz atlasu, zajrzyj na koniec twojej Biblii, by odnaleźć mapę wędrówki Izraelitów przez pustynię (większość wydań Biblii zawiera takie mapy). Zlokalizuj punkt wyjściowy, miejsca, w których obozowali, Morze Czerwone, górę Synaj, itp. Zwróć uwagę na charakter regionu, przez który wędrowali. Posługując się skalą mapy, oszacuj odległość między miejscem początkowym ich wędrówki (Nil) a punktem docelowym (Jordan).

Jakie możemy wysnuć wnioski na temat warunków, którym Izraelici musieli sprostać? Co możemy powiedzieć o przebytym przez nich dystansie, topografii i klimacie podczas ich czterdziestoletniej podróży?

 

Tragiczna historia duchowej apatii

Przeczytaj komentarz Apostoła Pawła odnośnie wędrówki Izraelitów przez pustynię i lekcji, która z tego płynie dla nas wszystkich:

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. (1 List do Koryntian 10,1-5)

Zwróć uwagę na słowo "wszyscy", powtórzone kilkukrotnie. Zakreśl je ołówkiem. Następnie odszukaj zwrot "większość z nich" i podkreśl go. W poniższej tabeli zapisz błogosławieństwa, których doświadczyli "wszyscy" Izraelici, a które wylicza Paweł. Przeczytaj fragmenty ze Starego Testamentu, aby zrozumieć kontekst każdego z odniesień. W ostatnim wierszu zapisz, czego doświadczyła "większość z nich".

 

Wyrażenie               Doświadczenie                 Odniesienie

Wszyscy                                                           Księga Wyjścia 13,21-22

Wszyscy                                                           Księga Wyjścia 14,21-29

Wszyscy                                                           Księga Wyjścia 14,31

Wszyscy                                                           Księga Wyjścia 16,2-31

Wszyscy                                                           Księga Wyjścia 17,1-7

Większość z nich                                             Księga Liczb 14,20-23

 

Jak chłodny wiosenny deszcz Bóg obsypywał błogosławieństwami swój lud: przewodził im w obłoku, ochraniał, gdy przechodzili przez morze, zaopatrywał w mannę i wodę ze skały. Ostatecznie jednak nie pozwolił im wkroczyć do ziemi obiecanej. Dlaczego?

Bóg zaaranżował wyjście Izraela z Egiptu, pobyt na pustyni i wejście do Kanaanu jako ilustrację Jego plan odkupienia. W centrum tego planu jest Chrystus, który płaci okup, by wyprowadzić nas z duchowej niewoli. Bóg oczekiwał od swego ludu zaufania oraz należnej Mu czci. Jednak zamiast wdzięczności i posłuszeństwa w ludzkich sercach rozpleniła się nieufność, bunt i bałwochwalstwo.

Przeczytaj fragment z 1 Listu do Koryntian 10,6-10. Wynotuj Pawłowe komentarze do każdego z grzechów popełnionych przez Izraelitów. Następnie przeczytaj odpowiednie fragmenty z Księgi Wyjścia i Księgi Liczb.

 

Kategoria grzechu       Objaśnienie        Tło wydarzeń

Bałwochwalstwo                                       Księga Wyjścia 32,1-6

Niemoralność                                           Księga Liczb 25,1-9

Kuszenie Boga                                         Księga Liczb 21,4-6

Narzekanie                                               Księga Liczb 17,6-15

 

To spora lista grzechów! Nic dziwnego, że Bóg nie był zachwycony postawą Izraelitów. Paweł podsumowuje ten wątek w wersecie 6:

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. (1 List do Koryntian 10,6)

Paweł martwił się, że grzeszna postawa Izraelitów może zakorzenić się także wśród wierzących w Koryncie. Co więc było jego radą? Nie skłaniajcie się ku złu! Mówiąc inaczej, Podtrzymujcie wasz entuzjazm dla tego, co dobre!

Paradoksalnie, zachować entuzjazm najtrudniej może być osobom, które mają stały kontakt z chrześcijańskimi treściami. Nadmierna dawka religijnych aktywności może zdusić nasz duchowy zapał i sprawić, że staniemy się zmęczeni, a nawet cyniczni. Na pozór zaangażowani i lojalni, utracimy miłość i cześć dla Boga. To ten sam wróg, który zaatakował Izraelitów: rutyna. Boże błogosławieństwa znudziły Izraelitów. I ta nuda zaprowadziła ich w miejsce o wiele gorsze niż piaski Synaju - na duchową pustynię.

Jozuemu z pewnością stan duchowy narodu spędzał sen z powiek. Czy historia się nie powtórzy? Czy to nowe pokolenie wytrwa przy Bogu? Mądre rady, których Bóg udziela w tym fragmencie Jozuemu, miały być receptą na podtrzymanie ich entuzjazmu. Nam również dobrze zrobi, jeśli się do nich zastosujemy.

 

Cztery polecenia dla podtrzymania entuzjazmu

W 1 rozdziale Księgi Jozuego, wersety od 1 do 15, Bóg ponownie zleca Izraelowi misję - podbój ziemi obiecanej Mojżeszowi. Przeczytaj dokładnie ten fragment i spójrz na lokalizację granic ziemi obiecanej na mapie.

Aby wypełnić Boże polecenie, Jozue musiał wykonać cztery polecenia.

Pierwsze z nich było na tyle istotne, że Bóg powtórzył je aż cztery razy! Przeczytaj uważnie Joz 1,6-7 i 1,18. Czy potrafisz odnaleźć je w tekście?

 

Znajdź drugie polecenie w wersecie 7 i zapisz poniżej.

 

Trzecie polecenie znajduje się w wersecie 8. Do czego się odnosiło?

 

Jakie było ostatnie polecenie skierowane do Jozuego? Znajdziesz je w wersecie 9.

 

 Rozpoczynając podróż

Do przemyślenia

W jaki sposób przestrzeganie tych czterech poleceń wpływa ożywczo na nasze życie duchowe? Każde z nich wskazuje na rolę zaufania w pogłębianiu relacji z Bogiem. Będziemy silni i odważni, gdy zaufamy Bożym obietnicom. Będziemy posłuszni, gdy uwierzymy, że Bóg ma dla nas to, co najlepsze. Będziemy sięgać po Słowo Boże, gdy zaufamy, że Bóg chce do nas mówić. Oprzemy się strachowi, gdy będziemy pewni, że w każdej chwili Bóg jest z nami.

Jeżeli dostrzegasz oznaki rutyny czy zniechęcenia w swojej wędrówce z Bogiem, poświęć czas, by szczerze odpowiedzieć na pytania:

Czy ufam Bożym obietnicom dla mojego życia? Czy wierzę, że Boże drogi są dla mnie najlepsze? Czy pragnę słyszeć Boży głos poprzez Jego Słowo? Czy jestem pewien, że On jest ze mną?

 

Nie śpiesz się z odpowiedzią. Zajrzyj w głąb swojego serca. W modlitwie przynieś swoje przemyślenia Bogu.

 

Modlitwa

Ojcze, pomóż mi żyć w całkowitym poddaniu Tobie. Dodaj mi odwagi, by iść tam, gdzie mnie prowadzisz. Rozpal moje serce miłością do Ciebie i pasją dla spraw Twojego Królestwa. Ochraniaj mnie przed pychą. Nie pozwól mi polegać wyłącznie na własnych siłach. Odbierz sobie chwałę z mojego życia. Amen.

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide